jak pracujemy

epsilon-ksztalt-my-i-nasza-praca-3
Podstawowe założenia

Wiemy, że niezmiernie ważny jest klimat szkoły. Dlatego stawiamy na budowanie pozytywnych relacji  w grupach klasowych, relacji wychowawcy z grupą klasową oraz dbałość o relacje zarówno w Radzie Pedagogicznej jak i pomiędzy szkołą a rodzicami.

 

Wiemy jak ważne jest nabycie przez uczniów umiejętności rozpoznawania emocji, rozwiązywania konfliktów i poprawnej komunikacji. Dlatego w trakcie naszych warsztatów wzmacniamy te umiejętności, aby zapobiegać niekonstruktywnym zachowaniom uczniów.

Wiemy, że uczniowie często w wyniku zagubienia się w dzisiejszych czasach, tracą z oczu to co ważne. My pokazujemy jaki potencjał

w nich drzemie i jak można wykorzystać własne zasoby do osiągania zarówno własnych celów jak i budowania pozytywne i bezpieczne środowiska – własnej grupy klasowej.

 

Wiemy, że nauczyciele mają olbrzymi potencjał i duże kompetencje. Dlatego chcemy je rozwijać i wzbogacać poprzez wyposażanie
w wiedzę i narzędzia przydatne w pracy wychowawczej.

 

Wiemy, jak ważna jest współpraca nauczycieli i rodziców. Dlatego chcemy pomagać w wypracowywaniu konstruktywnego modelu oddziaływań oraz partnerskich relacji szczególnie pomiędzy wychowawcami i rodzicami.

 

Warsztaty prowadzimy metodami aktywnymi z poszanowaniem granic i indywidualnej gotowości do pracy każdego uczestnika.

Drama to metoda wspomagania rozwoju dzieci oparta na działaniu. Wielką jej siłę stanowi to, że jednocześnie angażuje zmysły, wyobraźnię, ciało, mowę, emocje i intelekt uczestników.


Istota stosowania dramy polega na stwarzaniu sytuacji, w których uczestnicy mogą identyfikować się z innymi osobami, fikcyjnymi bohaterami, których problemy są jednak dla uczestników bardzo realne. Wspólnie badając postawione problemy, angażujemy każdego uczestnika warsztatu. Uczniowie wchodząc w role bohaterów – wchodzą w świat fikcji. Jednak problemy i konflikty, które w tym świecie występują i których doświadczają – są realne. Realne są również emocje i zachowania.


Problem, który drama definiuje jako konflikt (pomiędzy bohaterami, wartościami, postawami) generuje napięcie i motywuje uczestników do wyjaśnienia jego powodów i poszukiwania możliwych rozwiązań. Z wypracowanych rozwiązań korzystamy w toku dalszej profilaktycznej i wychowawczej pracy z grupą.

Cykl Kolba czyli Model Uczenia się przez Doświadczenie (Experiential Learning Model) opisuje to, w jaki sposób ludzie mogą przekształcać swoje doświadczenia w wiedzę, a tą z kolei na zmiany w zachowaniach.


Nasze warsztaty opierają się na Cyklu Kolba. Dzięki zaangażowaniu uczestników w doświadczanie ról oraz działania w rolach, uczestnicy nabywają kompetencji i wiedzy, które następnie mogą wykorzystać w realnym życiu.


W naszej pracy korzystamy również z narzędzi pracy zaczerpniętych z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), tak aby wydobywać i wzmacniać zasoby indywidualne uczniów i grupy niezbędne do wypracowywania pozytywnej zmiany i poszukiwania rozwiązań sytuacji trudnych i problemowych.

Krąg – co w nim magicznego?
Pracując w kręgu możemy współuczestniczyć w tym, co robią dzieci. Tworzymy przestrzeń wspólnej pracy, w której każdy występuje na równych prawach. Krąg ułatwia komunikację. Zwracamy się bezpośrednio do dziecka nie mając przed sobą barier w postaci biurka czy stołu. Siedzenie w kręgu umożliwia wszystkim uczestnikom kontakt wzrokowyi emocjonalny, zmniejsza niepotrzebny dystans między dziećmi i prowadzącymi.
Kontrakt – dlaczego tak ważny?
Kontrakt jest umową, którą zawieramy z dziećmi. Dzieciom daje poczucie bezpieczeństwa: dziecko wie czego może oczekiwać od innych, czego powinno oczekiwać od siebie i czego my możemy oczekiwać od niego. Dla prowadzącego jest to narzędzie, z którego może skorzystać w sytuacjach trudnych w pracy z grupą: może odwołać się do zasad spisanych w kontrakcie i do zgody ucznia na ich zastosowanie.
Aktywne uczestnictwo – dlaczego warto?
W trakcie zajęć uczniowie często dzielą się swoimi spostrzeżeniami, przeżyciami, pomysłami. Razem tworzona historia pozwala przeżyć indywidualne doświadczenia,które staje się bazą do rozmowy i wymiany. Wiele istotnych spraw „wychodzi przy okazji”. Aktywne uczestnictwo daje możliwość odwoływania się do słów wypowiadanych przez dzieci na zajęciach. Pozwala to na zbudowanie relacji opartej z jednej strony na zainteresowaniu i zaciekawieniu tematem, a z drugiej wsparciu dorosłej osoby znaczącej.
Zawsze tak samo!
Każde zajęcia mają powtarzalną strukturę: zaczynamy rundką początkową, wprowadzamy w tematykę zajęć, wspólnie tworzymy i przeżywamy historię, przenosimy doświadczenie z historii na doświadczenia zespołu klasowego. Na koniec zajęć zawieramy umowę z uczniami do realizacji pomiędzy spotkaniami, aby wzmocnić zachowania wypracowane w trakcie zajęć i ugruntować je w codziennym funkcjonowaniu grupy.
Trenerzy i ich praca: