epsilon-ksztalt-programy-rekomendowane-3

programy rekomendowane

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon

Działania w ramach programu Epsilon obejmują warsztaty z klasami, spotkania szkoleniowe i konsultacyjne z wychowawcami
oraz materiały dydaktyczne do dalszej pracy z uczniami i rodzicami.

Program składa się z trzech modułów, realizowanych w odstępie czasowym.

Rekomendacje: PARPA, KBPN, IPiN, ORE (www.programyrekomendowane.pl) oraz WCPR
Zakres rekomendacji: profilaktyka uniwersalna i profilaktyka zdrowia psychicznego
Grupa docelowa: Uczniowie w wieku 7-9 lat, a także wychowawcy klas biorących udział w programie oraz rodzice uczniów.
Schemat realizacji pojedynczego modułu programu:
epsilon-ksztalt-programy-rekomendowane-3
ważne informacje

Wieloletnia praca w szkołach oparta o bliski kontakt z dziećmi i wychowawcami pozwoliła nam zaobserwować, że dużym problemem w klasach są niekonstruktywne zachowania dzieci takie jak przemoc (wyśmiewanie, przezwiska, brak tolerancji wobec innych, bicie), nieumiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych w kontaktach z rówieśnikami, oraz trudności w wyrażania własnych emocji. Powyższe zachowania i problemy wynikają w dużej mierze z niewłaściwych relacji w grupie rówieśniczej, słabej wspólnotowej więzi, a czasem z utrudnionych relacji wychowawca – dziecko, wychowawca – klasa. W szczególności dzieci postrzegane w grupie jako inne” lub „złe” często „wypadają” z życia klasy lub wzmacniają swoje negatywne zachowania. Na to wszystko nakładają się dodatkowo relacje domowe dzieci. Oprócz kłopotów domowych dzieci pochodzących z tzw.: rodzin problemowych, coraz częstszymi zjawiskami są: brak czasu ze strony rodziców, niekonsekwencja w wychowaniu oraz zaburzone relacje rodzinne.
Odpowiedzią na opisane problemy jest nasza wspólna praca w Programie Profilaktyczno Wychowawczym Epsilon, oraz to, na co chcielibyśmy zwracać uwagę, w szczególności:

Treści programu wprowadzane są w formie narracji i opowieści, które wszyscy uczestnicy przeżywają wspólnie dzięki zastosowaniu metody dramy. Praca w środowisku narracyjnym daje nam możliwość tworzenia wyjątkowych, autentycznych i znaczących dla każdej grupy treści i pozwala wszystkim uczestnikom projektu zyskać nowe doświadczenia poprzez indywidualne zaangażowanie i kształtowanie poczucia sprawstwa. Dzięki wspólnej pracy tworzą się nowe wzorce, zachowania i wartości osobiście wzbogacające dla każdego uczestnika programu a także pogłębiają się więzi grupowe – zarówno pomiędzy dziećmi jak i z wychowawcą klasy.
Program składa się z cyklu warsztatów dla dzieci i szkoleń/konsultacji dla wychowawców. Nasi trenerzy realizują poszczególne elementy programu w ścisłej współpracy z wychowawcami. Takie działanie zapewnia niezwykle efektywny transfer kompetencji, umożliwiając równocześnie zachowanie właściwej jakości i ciągłości programu w elementach realizowanych przez wychowawcę.