epsilon-ksztalt-programy-rekomendowane-3

programy rekomendowane

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon

Działania w ramach programu Epsilon obejmują warsztaty z klasami, spotkania szkoleniowe i konsultacyjne z wychowawcami
oraz materiały dydaktyczne i przygotowanie specjalnych rekomendacji do dalszej pracy z uczniami.

Rekomendacje: PARPA, KBPN, IPiN, ORE (www.programyrekomendowane.pl) oraz WCPR
Zakres rekomendacji: profilaktyka uniwersalna i profilaktyka zdrowia psychicznego
Grupa wiekowa: Program został zaadoptowany do realizacji we wszystkich grupach wiekowych zarówno szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych
Schemat realizacji pojedynczego modułu programu:
 • Diagnoza oczekiwań wobec programu w ramach konsultacji z pedagogiem lub wychowawcami klas.
 • Dwuetapowe warsztaty dla pojedynczych grup klasowych. Pierwszy etap – 3 godz. lekcyjne, drugi etap – 2 godz. lekcyjne. Etapy następują po sobie najczęściej w odstępie 2-3 tygodni.
 • Szkolenie bądź konsultacje dla wychowawców klas (w zależności od ilości grup, liczebności i preferencji wychowawców).
 • Przekazanie wychowawcom pisemnych informacji diagnostycznych nt. grupy, materiałów edukacyjnych umożliwiających dalszą pracę z klasą oraz materiałów informacyjnych dla rodziców.
epsilon-ksztalt-programy-rekomendowane-3
ważne informacje
 • Pracujemy wyłącznie z pojedynczymi grupami klasowymi (nie łączymy grup).
 • Warsztaty realizują doświadczeni, certyfikowani trenerzy. Najczęściej z grupą równocześnie pracuje psycholog i pedagog.
 • Dla skuteczności programu niezwykle ważny jest udział wychowawców w warsztatach prowadzonych przez trenerów z ich grupami.
 • Zaleca się aby powyższy cykl warsztatów realizowany był dla grup 3-krotnie w trzech kolejnych latach.
koszty

Udział jednej klasy wraz z wychowawcą w jednym module warsztatów to koszt 1290 zł.
Więcej informacji o celach i formie pracy w zakładce: „Warsztaty w ramach Programu Epsilon”.

Wieloletnia praca w szkołach oparta o bliski kontakt z dziećmi i wychowawcami pozwoliła nam zaobserwować, że dużym problemem w klasach są niekonstruktywne zachowania dzieci takie jak przemoc (wyśmiewanie, przezwiska, brak tolerancji wobec innych, bicie), nieumiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych w kontaktach z rówieśnikami, oraz trudności w wyrażania własnych emocji. Powyższe zachowania i problemy wynikają w dużej mierze z niewłaściwych relacji w grupie rówieśniczej, słabej wspólnotowej więzi, a czasem z utrudnionych relacji wychowawca – dziecko, wychowawca – klasa. W szczególności dzieci postrzegane w grupie jako inne” lub „złe” często „wypadają” z życia klasy lub wzmacniają swoje negatywne zachowania. Na to wszystko nakładają się dodatkowo relacje domowe dzieci. Oprócz kłopotów domowych dzieci pochodzących z tzw.: rodzin problemowych, coraz częstszymi zjawiskami są: brak czasu ze strony rodziców, niekonsekwencja w wychowaniu oraz zaburzone relacje rodzinne.
Odpowiedzią na opisane problemy jest nasza wspólna praca w Programie Profilaktyczno Wychowawczym Epsilon, oraz to, na co chcielibyśmy zwracać uwagę, w szczególności:
 • doskonalenie komunikacji w klasie i budowanie pozytywnego klimatu w grupie,
 • wypracowanie umiejętności rozwiązywania trudności w relacjach,
 • konstruktywność w formułowaniu oczekiwań wobec siebie i innych ,
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji, umiejętności mówienia o emocjach,
 • doświadczanie pozytywnej współpracy i wzmacnianie poczucia przynależności do grupy,
 • wzmacnianie prawidłowych norm zachowania.

Treści programu wprowadzane są w formie narracji i opowieści, które wszyscy uczestnicy przeżywają wspólnie dzięki zastosowaniu metody dramy. Praca w środowisku narracyjnym daje nam możliwość tworzenia wyjątkowych, autentycznych i znaczących dla każdej grupy treści i pozwala wszystkim uczestnikom projektu zyskać nowe doświadczenia poprzez indywidualne zaangażowanie i kształtowanie poczucia sprawstwa. Dzięki wspólnej pracy tworzą się nowe wzorce, zachowania i wartości osobiście wzbogacające dla każdego uczestnika programu a także pogłębiają się więzi grupowe – zarówno pomiędzy dziećmi jak i z wychowawcą klasy.
Program składa się z cyklu warsztatów dla dzieci i szkoleń/konsultacji dla wychowawców. Nasi trenerzy realizują poszczególne elementy programu w ścisłej współpracy z wychowawcami. Takie działanie zapewnia niezwykle efektywny transfer kompetencji, umożliwiając równocześnie zachowanie właściwej jakości i ciągłości programu w elementach realizowanych przez wychowawcę.