epsilon-ksztalt-programy-rekomendowane-3

Epsilon – Zasoby i Rozwiązania

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GRUP WYMAGAJĄCYCH WYCHOWAWCZO. Działania obejmują warsztaty z klasą, konsultacje dla wychowawców, szkolenie dla Rady Pedagogicznej oraz materiały dydaktyczne i przygotowanie specjalnych rekomendacji do dalszej pracy z klasa w oparciu o diagnozę zasobów grupy.
Rekomendacje: program oparty o strukturę rekomendowanego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Epsilon.
Uczestnicy: uczniowie kl. 2-7 szkoły podstawowej, nauczyciele i wychowawca klasy.
Obszary pracy

Pracujemy w oparciu o diagnozę oczekiwań wychowawcy i pedagoga szkolnego w następujących obszarach:

Schemat realizacji pojedynczego modułu programu:
epsilon-ksztalt-programy-rekomendowane-3
ważne informacje
koszty

Realizacja programu dla jednej grupy wraz z konsultacjami dla wychowawcy i szkoleniem dla Rady Pedagogicznej
to koszt 3860 zł. Zaleca się realizację programu dla min. dwóch grup w jednej placówce.
W takim przypadku koszt udziału jednej klasy wynosi 1880 zł.

Zespół klasowy to grupa osób o różnym poziomie dojrzałości emocjonalnej i różnych doświadczeniach życiowych. Czasami pomimo olbrzymich starań wychowawcy w klasie zaczynają oddziaływać procesy, których efektem staje się niekonstruktywne funkcjonowanie grupy.

 

Rozwijany od 20 lat, a od 5 lat wpisany na listę rekomendacyjną (www.programyrekomendowane.pl) Program Profilaktyczny Epsilon, powstał w nurcie tzw. profilaktyki pozytywnej. Wdrażający program realizatorzy w praktyce swojej pracy poszukiwali rozwiązań sytuacji trudnych odnosząc się w sposób intuicyjny do zasobów: indywidualnych i grupowych zespołów klasowych.

 

ESR – Edukacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach – opiera się na założeniach Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), bazując przy tym właśnie na zasobach.

 

Pokrewieństwa pomiędzy podejmowanymi w ramach Programu Epsilon działaniami a nurtami TSR i ESR skłoniły nas do pracy nad projektem czerpiącym w bardziej systemowy sposób z tych koncepcji. Dodatkową mobilizacją stało się spostrzeżenie, że strategie bazujące na ESR mogą oferować beneficjentom – nauczycielom zmagającym się z problemami wychowawczymi – rozwiązania stricte praktyczne: „działające” i możliwe do natychmiastowego wdrożenia.

 

Efektem prac jest program Epsilon – Zasoby i Rozwiązania, ukierunkowany na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych dzieci poprzez wzmacnianie posiadanych przez nie zasobów, czego efektem jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego grupy klasowej jako całości.